bygningsmenneneHvordan så menighetslivet ut da de nytestamentlige bøkene ble skrevet? Nedenfor finner du en del materiale som forhåpentligvis kan være nyttig.

Planen er at dette skal være et levende dokument, slik at det får mer “kjøtt på beinet” etterhvert. Kommenter gjerne nederst!

Innhold

Noen utfordringer

I større eller mindre grad sliter mange forsamlinger med disse problemene:

 • Manglende trofasthet
 • Tilskuermentalitet
 • Mangel på åndelig vekst
 • Mangel på tallmessig vekst
 • Mangel på arbeidere
 • Vranglære
 • Mangel på enhetlig lære
 • (Aktive) kristne lever i synd
 • Strid mellom troende
 • Nødlidende (både åndelig og materielt) blir ikke hjulpet
 • Nyfrelste slutter å komme
 • Generasjonsskille
 • Unge forlater forsamlingen

Kanskje burde vi gå tilbake til røttene og undersøke om vi har mistet noe underveis? Kan det være at vi “forgjeves eter slitets brød”, fordi Herren ikke bygger huset og bestemmer arbeidstegningene? Tenk om vi våknet opp til at det arbeidet som virket så overveldende om kvelden allerede var gjort av ham som “gir sin venn mens han sover”?

Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.” (Salme 127:1-2)

Guds mål: Guds og Kristi egenskaper skal bli synlige i verden

1M 1:26–28; sml. 1M 5:1–3. Kol 1:15–29; Ef 3:10
Samlet: Guds hus (Ef 2:19–22) /Kristi legeme (Kol 1:17; Ef 5:25–27)
Enkeltvis:
Sønn (Rom 8:14–30)/disippel (Matt 28:18–20; Kol 1:27–29)

Tjeneste i menigheten

Kristi legeme
Apg 9:1–2+5; Rom 12; 1Kor 12; Ef 2–5 etc.
Nådegaver
Mennesker
Ef 4:7–16
Oppgaver
Rom 12:3–8; 1Kor 12:12–31; 1Pet 4:10–11
Ord Gjerning
Rom 15:18; Kol 3:17; Apg 6:2+4 (Ordets tjeneste/tjene ved bordene); 1Pet 4:11 (tale/tjene)
Hyrder og lærere
Evangelister
Bygger videre
Ef 4:12–16
Menighetstjenere
Apg 6:1–7; Rom 16:1(?); Fil 1:1; 1Tim3:8+12
Profeter
Apostler
Ef 4:7–16
Grunnvoll
Ef 2:20; 3:5

Mål med spesielle tjenester: Alle skal kunne tjene (Ef 4:12)

Kvalifikasjoner for eldste

«Om noen gjerne vil ha (el. trakter etter) et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har
lyst til (el.
begjærer)» 1Tim 3:1

1Tim 3:2–7 Tit 1:5–9
uklanderlig ulastelig (uanklagelig) som Guds husholder
én kvinnes mann (en-kvinne-mann?) én kvinnes mann
edruelig ha troende (el. trofaste/troverdige) barn som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsetsighet (ikke-underordning)
sindig (ha sunn forstand?) ikke egenrådig
verdig (ordentlig) ikke bråsint
gjestfri (glad i fremmede) ikke drikkfeldig
dyktig til å lære andre (i stand til) ikke voldsom
ikke drikkfeldig ikke lysten etter ussel (skamfull, skitten) vinning
ikke voldsom gjestfri (glad i fremmede)
mild glad i det gode
ikke stridslysten sindig (ha sunn forstand?)
ikke pengekjær rettferdig
styre (forestå) sitt (eget) hus godt — ha lydige barn (barn som underordner seg) med all ærbarhet hellig (from)
ikke nyomvendt (eg. «nyplantet») avholdende (ha selvkontroll)
godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren — i stand til å formane ut fra den sunne lære og å gjendrive dem som sier imot

Menighetens forhold til sine ledere

underordning (1Kor 16:15–16; Heb 13:17)
anerkjennelse og kjærlighet (1Tess 5:12–13)
ære (også økonomisk) (1Tim 5:17–18)
beskytte mot falske anklager (1Tim 5:19–22)

Eldstes oppgaver og karaktertrekk

Begrepene eldste, hyrde og tilsynsmann betegner den samme tjenesten og de samme personene. Se for eksempel Apg 20:17+28 og 1Pet 5:1–4.
Det er temmelig sikkert også det samme som «veileder» i Heb 13:7+17+24.

En kuriositet:

 • Eldste (gresk presbyteros) er blitt til ordet prest
 • Tilsynsmann (gresk episkopos) er blitt til ordet biskop
 • Hyrde (latin pastor) er innlysende nok blitt til ordet pastor

Har vi i dag delt opp det som opprinnelig var én tjeneste, og også delvis fylt den med nytt innhold?

De eldstes oppgaver En god eldstes karaktertrekk
Esek 34
styrke det svake
lege det syke
forbinde det sønderbrutte
føre det bortdrevne tilbake
oppsøke det fortapte
lede hjorden på rett vei
la dem hvile på en god beitemark
Ligner den gode Hyrden (Sal 23; Joh10; 1Pet 5:4)
Motsatt av de dårlige hyrdene (Esek 34)
fø lammene, vokte fårene, fø fårene (Joh 21:15–17;
sml. 1Pet 5:1)
elsker Herren
ledere i menigheten (Apg 11:30, Fil 1:1 m.fl.)
avgjøre lærespørsmål (Apg 15) i samråd med apostlene
Apg 20 (se v. 35)
forkynne og lære offentlig og i husene (v. 20)
evangelisere (v. 21)
forkynne hele Guds råd (v. 27)
gi akt på seg selv og på hele hjorden
vokte den (gjete den) (v. 28)
våke mot glupende ulver (v. 29–31)
stadig formane (legge på sinne) hver eneste med
tårer (v. 31)
ta seg av de svake (v. 35)
Apg 20
tjener med ydmykhet under tårer (v. 19)
holder ikke tilbake noe som kan være til gagn (v. 20+27)
ansvarsfølelse (v. 26–27)
ekte nød for den enkelte (v. 31)
trakter ikke etter gull eller sølv (v. 33–34)
Ef 4
istandsette de hellige til tjenestegjerning
oppbyggelse av Kristi legeme (v. 12)
bidra til enhet i tro og kjennskap, modenhet og
fylde samt stabilitet (v. 13–14)
være forstandere og formane (legge på sinne)
(1Tess 5:12–13)
arbeider blant de troende
1Tim 3
lære andre (v. 3)
styre/ha omsorg for Guds menighet (v. 5)
1Tim 3
se eget ark
innsette i tjeneste (1Tim 4:14)
Tit 1
være Guds husholder (v. 7)
formane (legge på sinne)
gjendrive dem som sier imot (v. 9)
stoppe munnen på vranglærere (v. 11)
Tit 1
se eget ark
tale Guds ord
våker over sjelene (Heb 13:7+17)
be for syke (Jak 5:14)
gjete, ha tilsyn med og være forbilde for flokken
(1Pet 5:2–3)
tjener ikke av tvang men frivillig
er ikke ute etter ussel (skitten) vinning, men har et villig
hjerte
hersker ikke, men er et forbilde

Nytestamentlige menighetssamlinger

fleksible i tempelet (offentlig — mange) og i
hjemmene (privat — få).
Apg. 2:46; 5:42; 20:20
fire søyler apostlenes lære
samfunn
brødsbrytelse
bønner
Apg 2:42
preget av mangfold 1Kor 14:26

Nytestamentlig menighetsliv i praksis

Preget av:

 • trofasthet Apg 2:46
 • glede Apg 2:46
 • enhet — alt felles Apg 2:44–45; 4:32; 5:12
 • ingen nødlidende Apg 4:34
 • gjestfrihet Rom 12:13; Heb 13:2; 1Pet 4:9
 • evangelisering og vekst Apg 2:47; 9:31; 19:9
 • kjent i byen Apg 5:28
 • menighetstukt Matt 18:15–20; 1Kor 5:1ff
 • rett forhold mellom generasjoner/far–barn/mann–kvinne/arbeidsgiver–arbeidstaker 1Pet
  5:5; Ef 5:21–6:9

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.